Wczesne wspomaganie rozwoju

LOGOS-DTR.pl

Wczesne wspomaganie rozwoju

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587) Na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) .
Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?
Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywamy wielokierunkowe oddziaływanie skierowane na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe.

Na czym polega wczesne wspomaganie ?
Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Kto i na jakich zasadach może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju ?
Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej.

Jakie dokumenty musi zdobyć rodzic, by jego dziecko mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju ?
Jeśli rodzic jest zaniepokojony rozwojem dziecka powinien równolegle udać się do lekarza pediatry i do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Specjaliści dokonają całościowej obserwacji dziecka pod katem jego rozwoju.

Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię.

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej WWR.

Kto i gdzie zajmuje się wczesnym wspomaganiem, rozwoju ?
Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej,
w tym w specjalnej, oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dysponuje ona środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Na jakich zasadach odbywa się wczesne wspomaganie ?
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi zespół specjalistów. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka
psycholog
logopeda
inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny

 

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria