LOGOS-DTR.pl

Pedagog Specjalny

Pedagog specjalny
Głównym celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami
i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów –emocjonalnym, poznawczym, społecznym, fizycznym.
Zajęcia ukierunkowane są na wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych oraz na pokonanie trudności, przy równoczesnym wzmacnianiu pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

 

W zależności od potrzeb dziecka zajęcia obejmują:

rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej
stymulowanie rozwoju słuchu fonemowego i percepcji słuchowej
ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
rozwijanie umiejętności myślenia logicznego
doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa
kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
budowanie poczucia własnej wartości
rozwijanie empatii i umiejętności współpracy

Terapeuci uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka, zarówno podczas budowania planu terapeutycznego, jak i w procesie terapii. Metody pracy z dzieckiem dobierane są w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek i poziom rozwoju psychoruchowego.

 

Terapia pedagogiczna kierowana jest do:

dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
dzieci z ogólnymi problemami w nauce,
dzieci z problemami z koncentracją uwagi,
dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria