Skala Inteligencji Stanford – Binet-5 SB5

LOGOS-DTR.pl

Skala Inteligencji Stanford – Binet-5 SB5

Skala Inteligencji Stanford – Binet-5 SB5
to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie
przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w
szczególności w grupach specjalnych. Test odpowiedni dla badanych w wieku od 2;0 do 69;11 lat (w
tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Pełna skala IQ składa się z 10 podskal. Skala
skrócona składa się z dwóch testów kierujących (ścieżek dojścia) – Serie/matryce oraz Słownik. Skali
skróconej SB5 można używać m.in. do badań neuropsychologicznych, gdzie dodatkowo stosuje się
inne baterie testów uzupełniające pomiar wykonany z zastosowaniem SB5. Testy oparty jest  
najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC.
Niewerbalna skala IQ opiera się na pięciu niewerbalnych podskalach odnoszących się do każdego z
pięciu czynników poznawczych badanych za pomocą SB5 (Rozumowanie płynne, Wiedza,
Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, Pamięć robocza). Używa się jej do
diagnozy osób słabosłyszących, a także osób z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w
nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony 
powodu pochodzenia, oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności
językowe jednostki.
Werbalna skala IQ składa się z pięciu werbalnych podskal odnoszących się do każdego z pięciu
czynników. Wykorzystuje się ją przeprowadzając badanie skalą pełną, a także w specjalnych
przypadkach badania osób z osłabionym wzrokiem, niepełnosprawnych ruchowo, etc.
Średni czas przeprowadzenia testu SB5 to 15 do 90 minut, w zależności od stosowanej skali i wieku
pacjenta. Pełna skala IQ zajmuje zazwyczaj od 45 do 90 minut, Skala skrócona IQ od 15 do 20 minut.
Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz
wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy. Na świecie test stosowany jest od początku
tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne,
zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie
niepełnosprawności intelektualnej.

Jesteśmy grupą specjalistów, którym praca z dziećmi przynosi ogromną satysfakcję i radość. Pracujemy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach. Mamy indywidualne podejście do każdego naszego podopiecznego.

Galeria