Wybierz lokalizacje Targówek

Pedagog specjalny

Głównym celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami
i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów –emocjonalnym, poznawczym, społecznym, fizycznym. 

Zajęcia  ukierunkowane są na wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych oraz na pokonanie trudności, przy równoczesnym wzmacnianiu pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

 

W zależności od potrzeb dziecka zajęcia obejmują:

 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej
 • stymulowanie rozwoju słuchu fonemowego i percepcji słuchowej
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie empatii i umiejętności współpracy

 

Terapeuci uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka, zarówno podczas budowania planu terapeutycznego, jak i w procesie terapii. Metody pracy z dzieckiem dobierane są w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek i poziom rozwoju psychoruchowego.

 

Terapia pedagogiczna kierowana jest do:

 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • dzieci z ogólnymi problemami w nauce,
 • dzieci z problemami z koncentracją uwagi,
 • dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
« »
facebook